Que hàn đặc biệt BOHLER 90S-B9 & 90S-B3

Que hàn đặc biệt BOHLER 90S-B9 & 90S-B3

Liên hệ

Tên gọi: BOHLER FOX S EV 50
Tiêu chuẩn: E7018-H4R
Thành phần Hóa học:AWS A5.1: E7018-H4R

Tên gọi: BOHLER FOX S EV 50
Tiêu chuẩn: E7018-H4R
Thành phần Hóa học:AWS A5.1: E7018-H4R